İŞ/STAJ BAŞVURUSUNDA BULUNAN ÇALIŞAN/STAJYER ADAYLARINA YÖNELİK KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

EXTRANET İletişim Hizmetleri AŞ (Şirket), Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından verilen elektronik haberleşme hizmetleri lisansı kapsamasında, ülke genelinde faaliyetlerini sürdürmektedir. Şirketimiz, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (6698 s. Kanun), 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu, BTK ile Kişisel Verileri Koruma Kurumu düzenlemeleri ve sair mevzuat hükümleri çerçevesinde işlenebilecek olan kişisel verilerin, hukuka aykırı olarak işlenmesinin önlenmesine ve bir başkası tarafından hukuka aykırı biçimde erişilmesine imkân tanımayacak şekilde muhafazasını temin amacıyla, gerekli tedbirler almaya azamî özen ve dikkat göstermektedir.
6698 s. Kanun kapsamında, gerçek kişinin kimlik, iletişim, ikametgâh, özgeçmiş gibi bilgileri başta olmak üzere fiziksel özelliklerinden günlük faaliyetlerine kadar tüm bilgileri ile çalışma hayatında ücret, sağlık bilgileri, sendika üyeliği, performans kayıtları, mesleki geçmişi, eğitim ve sertifika bilgileri, işverenle hizmet ilişkisi kapsamında edinilen, ilgili kişiyi tanıtan biyometrik ve genetik veriler de dâhil olmak üzere her türlü bilgi kişisel veri/özel nitelikli kişisel veri olarak değerlendirilmektedir.
Bu nedenle Şirketimize yapmış olduğunuz iş/staj başvurusu kapsamında paylaşmış olduğunuz ve/veya iş görüşme süreçlerinde elde edilen kişisel verileriniz, 6698 s. Kanun ile öngörülen ilkelere uygun şekilde işlenebilecek ve mevzuatın izin verdiği hâllerde ve/veya işlendikleri amaçla sınırlı olarak 3. kişilere açıklayabilecek/aktarılabilecektir.
A. Veri Sorumlusu
EXTRANET İletişim Hizmetleri AŞ 6698 s. Kanun uyarınca “Veri Sorumlusu” olarak kabul edilmekte olup kişisel/özel nitelikli kişisel verileriniz, “Veri Sorumlusu” sıfatıyla Şirketimizce işlenebilecektir.
B. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı
6698 s. Kanun’da kişisel verilerin işlenmesi; “Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem” şeklinde tanımlanmıştır.
İş sözleşmesi imzalama amacıyla yaptığınız başvurunuzda, staj başvurunuzda veya işe alım/staj kabul süreçlerinde yapılan görüşmelerde, gerekli değerlendirmelerin yapılabilmesi, başvurunuzun sonuçlandırılabilmesi, gerektiğinde sizinle iletişime geçilebilmesi, ilerde doğabilecek iş imkânlarından yararlanabilmeniz ve/veya iş sözleşmesinin yapıldığı esnada, sözleşmenin yapılması ve yerine getirilebilmesi için tarafınızca hem yüz yüze, hem de sözlü/yazılı ve/veya elektronik ortamlarda paylaşılan tüm kişisel bilgiler, Şirketimizce adayın ihtiyaçlar kapsamında işe yerleştirilebilmesi ve iş sözleşmesinin yapılması ile kanuni yükümlülüklerin yerine getirilmesi amacıyla “Veri Sorumlusu” sıfatı ile Şirketimiz tarafından işlenebilecektir.
C. Kişisel Verilerin Aktarılması
Kişisel verileriniz ve özel nitelikli kişisel verileriniz, 6698 s. Kanun’un dördüncü maddesinde düzenlenen temel ilke ve düzenlemelere ve 6698 s. Kanun’un sekiz ve dokuzuncu maddelerinde belirtilen şartlara uygun olarak ve Aydınlatma Metni’nin (b) bendinde yer alan amaçlarla sınırlı olmak üzere; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, Türkiye İş Kurumu gibi ilgili kurum ve kuruluşlar, Maliye Bakanlığı, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu gibi yetkili ve görevli kamu tüzel kişileri ile ana hissedarımız, doğrudan/dolaylı yurtiçi/yurtdışı iştiraklerimiz; elektrik üretim/dağıtım/perakende satış, gaz, internet, ve ses hizmeti, araç kiralama faaliyetlerinde bulunan grup şirketleri ve Şirketimizin faaliyet konusu kapsamında diğer ihtiyaçlarını karşılamak üzere hizmet aldığımız, işbirliği yaptığımız, kurum ve kuruluşlar, iş ortaklarımız, yurtiçi/yurtdışı bankalar ve anlaşmalı olduğumuz Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimlerine (OSGB) işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanları ve insan kaynakları konusunda destek hizmeti alınan şirketler dâhil diğer üçüncü kişilere yasal sınırlamalar çerçevesinde aktarılabilecektir.
Ayrıca kişisel verileriniz, 6698 s. Kanun’un dördüncü maddesinin ikinci fıkrasında öngörülen ilkeler kapsamında, açık rıza temini suretiyle veya beşinci maddesinin ikinci ve altıncı maddenin üçüncü fıkraları maddelerinde öngörülen durumların varlığı halinde, açık rıza temin edilmeksizin ve Kanun’un dokuzuncu maddesi uyarınca, Kişisel Verileri Koruma Kurulu (Kurul) tarafından tespit edilecek yeterli korumaya sahip yabancı ülkeler ilan edildikten sonra, sadece bu ülkelerde yerleşik kişi ve kuruluşlara, yeterli korumanın bulunmadığı tespit ve ilan edilen ülkeler için ise Türkiye’deki ve ilgili yabancı ülkedeki veri sorumlularının yeterli bir korumayı yazılı olarak taahhüt ettiği ve ilgili aktarım açısından Kurul’un izninin temin edilebildiği hallerle sınırlı olmak kaydıyla aktarılabilecektir.
D. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi
İş/staj başvurunuz kapsamında işlenen kişisel verileriniz ve özel nitelikli kişisel verileriniz, 6698 s. Kanun’un beşinci maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi kapsamında, iş sözleşmesini kurulabilmesi/staj sürecinin işletilebilmesini teminen veya Kanun’da öngörülen hâllerde açık rızanız alınarak elektronik, sözlü, yüz yüze, yazılı, görsel ortamlarda toplanmaktadır.
E. Kişisel Verilerin Korunmasına Yönelik Haklar
6698 s. Kanun’un on birinci maddesi uyarınca kişisel verilerinizin, a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurtiçinde/yurtdışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik/yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) 6698 s. Kanun’un maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini/yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.
F. Şirkete Yapılacak Başvuru Yöntemi
Kişisel veri sahibi olarak yukarıda belirtilen haklarınıza ilişkin taleplerinizi, Şirketimizin aşağıda belirtilen adresine bizzat yazılı olarak başvurarak, noter vasıtasıyla, kayıtlı elektronik posta adresini kullanarak veya Kurul’un belirlediği diğer yöntemlerle Şirket’e iletebilirsiniz.

 

Veri Sorumlusu : EXTRANET İletişim Hizmetleri AŞ
Adres : Mansuroğlu Mah. 286/5 Sok. No:7/1 Bayraklı / İzmir
Mersis Numarası : 0381045123600014
Kep Adresi : extranet@hs02.kep.tr